מירון, תפלת יום כפור קטן, ערב ראש חודש אלול תשע”ד | הצלם: ד”ר יוסי חיות