קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת תשע”ו בנושא חקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני

מרכז “דעת המקום” מכריז על קול קורא למלגות פוסט-דוקטורט לשנת תשע”ו בנושא חקר תרבויות מקום בעולם היהודי המודרני.

– המלגה מיועדת עבור חוקרים השוהים בארץ אשר הוכיחו מצוינות, עומק ומקוריות במחקרם, ואשר מחקריהם עשויים להעשיר ולהפרות את השיח האקדמי והתרבותי בנושאי תחום המחקר הנזכר.

– רשאי להגיש מועמדות מי שכבר קיבל אישור על עבודת הדוקטורט שהגיש, ושעבודתו התקבלה לא לפני 1 ביוני 2012.

– המלגות תינתנה לשלושה חוקרים נבחרים, למשך שנה אחת, בין התאריכים אחד באוקטובר 2015 ועד ל- 30 בספטמבר 2016, ותעמודנה על סך של 75,000 ₪ לכל מלגה

– המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה של תחום מסוים.

תנאי המלגה:
– המלגאים יקדישו את מרב זמנם למחקר וישתתפו בכל הכנסים והפעילויות של המרכז.
– למלגאים מותר לעבוד בעבודה נוספת בהתאם לתקנות האוניברסיטה העברית ובאישור של הנהלת מרכז “דעת המקום”.
– מלגות המרכז כפופות לתקנון המזכירות האקדמית למלגות פוסט-דוקטורט.

המעוניינים בהגשת מועמדות יעבירו את המסמכים הבאים בשלושה העתקים.

– הצעת המחקר המתוכנן לשנת תשע”ו.

– פרק מתוך עבודת הדוקטור/מאמר שפורסם.

– שתי המלצות. (תשלחנה ישירות לכתובת המייל – anat.reches@mail.huji.ac.il)

– קורות חיים

מועד אחרון להגשת הבקשות – האחד במרץ 2015 (י’ באדר, תשע”ה)
תשובות תינתנה בשלושה במאי 2015 (יד’ באייר, תשע”ה)

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

נתמך על ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע (1798/12)