פרשנות המפות

מפת צפיפות אזכורי אמריקה בשנים 1890–1910

מפה זו מתארת את הצפיפות היחסית של אזכורי אמריקה בספרות השו"ת באירופה בשנים 1890–1910. אף שאין הבחנה בין ההקשרים השונים שבהם אוזכרה אמריקה, קיים היגיון פנימי בפריסה הגיאוגרפית. מרכז הפריסה נמצא בטריטוריות פולין דאז (פולין הקונגרסאית) ואוקראינה. שני מרכזים קטנים נוספים נמצאים בצפון-מזרח הונגריה ובליטא. פריסה זו אינה תואמת לפריסה הדמוגרפית של יהודי אירופה או  לפריסה הגיאוגראפית של המהגרים לאמריקה, ולכן נדרשת השערה חדשה למקורותיה.

 

מפת צפיפות אזכורי אמריקה בשנים  1910–1930

מפה זו מתארת את הצפיפות היחסית של אזכורי אמריקה בספרות השו"ת באירופה בשנים 1910–1930. ניכרים במפה זו שינויים רבים מהמפה הקודמת. מרכז הפריסה נע לכיוון הונגריה עם טפטוף קל לכיוון פולין ולמזרח אוקראינה. כמו כן, הפריסה פחות מבוזרת ומרוכזת באזורים גיאוגרפיים מצומצמים יחסית, למרות האזכורים הרבים של אמריקה במהלך אותן שנים. מפה זו מחזקת את המסקנה שההתייחסות לאמריקה לא הייתה תוצאה של אוכלוסיה יהודית גדולה או מספר מהגרים גדול, שכן אין התאמה בינה ובין פריסת היהודים באירופה. מצד שני, השינוי בפריסה במפה זו כן חופף לשינויים במבנה ובפריסה הגיאוגרפית של החברה החסידית באירופה.

 

מפות תנועת מהגרים נמלטים

מפות אלו מתארות אזכורים של אמריקה בתכנים המתייחסים למהגרים שנמלטו מסיבה זו או אחרת. הגירת אותם נמלטים הייתה קשורה בדרך כלל לקשרי נישואים – בעל או אישה שהתפקרו באמריקה – אך היו גם מקרים אחרים, כמו בעלי חוב או בלדרים שנעלמו. המפה הראשונה מתארת אזכורים של אמריקה בשנים 1890–1910, ומציגה מספר רב יחסית של אזכורים (25% מסך האזכורים) בפריסה רחבה במזרח אירופה כולה. המפה השנייה מתארת את פריסת האזכורים בשנים 1910–1930 ומייצגת הן את הירידה בתדירותם (12.5% מסך האזכורים) והן את ריכוז כל האזכורים באזור הונגריה ופולין.

למילה "נמלטים" קונוטציה שלילית המדמה את אמריקה למעין מערב פרוע אשר אליו בורחים גורמי שוליים בחברה האורתודוקסית. הצמצום באזכורים בהקשר זה משקף, לפיכך, את ביסוסה של אמריקה כיעד הגירה לגיטימי.

 

A map of jewish migration from Europe to USA 1910-1930