אסף תמרי

היחסים בין קבלה ורפואה בקבלת האר"י בצפת של המאה השש-עשרה.

אסף תמרי הוא דוקטורנט במחלקה למחשבת ישראל ע"ש גורן-גולדשטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב, התמחה בהיסטוריה האינטלקטואלית היהודית בראשית העת החדשה, ובעיקר בספרות הקבלה. הדיסרטציה שלו, בכותרת "שיח הגוף בקבלת האר"י", ובהנחיית פרופ' בועז הוס, מוקדשת לבחינה של היחסים בין קבלה ורפואה בקבלת האר"י, בצפת של המאה השש-עשרה. לנוכח דומיננטיות השפה הגופנית בכתבים הלוריאניים, ועל רקע עיסוקיו הרפואיים והמדעיים של ר' חיים ויטאל, בכיר תלמידיו של האר"י, מבקש המחקר לבחון מחדש קורפוס קבלי רב השפעה זה, הן באמצעות נטיעת המחשבה הרפואית המופיעה בו בהקשריה המלאים בקרב היהדות העות'מאנית שלאחר הגירוש, והן באמצעות ניתוח דיסקורסיבי רחב של הכתיבה העיונית והפרקטית הלוריאנית כשיח רפואי. ניתוח זה חושף את האופן שבו שדות שיח מדעיים, ובעיקר הרפואה, מעצבים את התפיסה של מקובלים אלה לגבי תנאי האפשרות ליכולת שלהם לפעול בעולם ולתקן את ההוויה השבורה, בעליונים ובתחתונים.

בנוסף לעיסוק בראשית העת החדשה, אסף פרסם מחקרים גם על אודות המחשבה הפוליטית העכשווית בישראל/פלסטין, בעיקר בקרב חוגים רדיקליים בשולי הציונות הדתית. במסגרת זו הוא כתב על השימושים העכשוויים במושג ה"ערב רב" בקרב חוגים אלה, ועל הגנאולוגיה שלהם, הן במסורת המחשבה היהודית, והן במסורת הפוליטית המערבית המודרנית ותפיסות הריבונות שלה. עוד כתב אסף על מושג התודעה הפוליטית בשיח הישראלי העכשווי הן במחשבתו של הרב גינזבורג וחסידיו, והן בקרב פעילי המחאה החברתית, מתוך חיפוש אחר המצע המשותף להמשגות השונות של העניין הגובר ב"שינוי תודעה" ככלי לשינוי פוליטי.

את ראשית לימודיו האקדמיים עשה אסף באוניברסיטת תל אביב, כתלמיד התוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם עדי לאוטמן, ובמסגרתה התמקד בתחומי מדעי הרוח, ובעיקר במחשבה יהודית, בפילוסופיה כללית, באנתרופולוגיה, בהיסטוריה אינטלקטואלית, בביקורת התרבות ובבלשנות. את התואר השני השלים בהצטיינות בחוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתו של ד"ר יורם יעקבסון. עבודת הגמר שלו, תחת הכותרת "ניצוצות אדם: קווים לתורת הגלגול הלוריאנית ולדמות האדם העולה ממנה", בחנה את תפיסת האדם המורכבת של קבלת האר"י על רקע השאלות בדבר רגעי הופעתו של הסובייקט המודרני בראשית העת החדשה, ואופני ההמשגה השונים שלו במחשבה שלנו.

פרסומים נבחרים

אסף תמרי, "ערב רב", מפתח, 2 (קיץ 2010), עמ' 74-43.

Assaf Tamari, “The Place of Politics: The Notion of Consciousness in R. Yitzchak Ginsburgh’s Political Thought”, Israel Studies Review, Volume 29, Issue 2, Winter 2014: 78–98.