ד"ר איתמר דרורי

אסופות הסיפור היהודיות בעירק בשלהי המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים.

הנני חבר סגל במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן.

במהלך השנים האחרונות עסקתי בשני תחומי מחקר עיקריים:

התחום הראשון, תימטולוגיה של ספרות עם ישראל, מייסודם של יואב אלשטיין ואבידב ליפסקר מאוניברסיטת בר אילן. זהו ענף מחקר העוסק בחקר גלגול הגרסאות של סיפורת יהודית בלשונות היהודים מאז ספרות המקרא ועד ימינו. אני משמש כחבר מערכת במפעל האנציקלופדיה של הסיפור היהודי, ומשתתף בכתיבת ערכים אנציקלופדיים, באיתור מקורות טקסטואליים ובטיפול בכתבי יד ובדפוסים יהודיים נדירים.

תחום המחקר השני קשור בהבנת תהליכים מרכזיים בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה, ובתפישׂה הלשונית, הז'אנרית והתימטית שלה. מחקריי מתמקדים בעיקר בכתיבתו ובפעלו של הסופר חיים הזז (אוקראינה, 1898 – ישראל, 1973), שחי חיי מהגר באיסטנבול ובפריס, ועם עלייתו ארצה הרבה לכתוב על עולי תימן וארצות האיסלאם. כתיבה זו מגלמת את מקום המפגש של השפות היהודיות במלוא עוצמתן ומאתגרת את האבחנות הדיכוטומיות בתוך מערך היחסים של הקנון והשוליים המקובל לזמנה.

מחקרי הנוכחי במסגרת 'דעת המקום' עוסק באסופות הסיפור היהודיות בעירק בשלהי המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים, על סף העת החדשה, ומבקש לבחון את תודעת המקום 'היהודי-עירקי' מבעד לטקסט הסיפורי בעברית ובערבית-יהודית. איסוף ומיפוי שיטתי של קבצי הסיפור בדפוס ובכתבי-יד ישמש כתשתית למחקר זה, ויסייע בהעלאת תובנות שונות אודות קהיליית הכותבים והקוראים היהודית-עירקית – העדפותיה האסתטיות, הסדר החברתי שלה, תודעתה הדתית, גיבורי התרבות שלה, היכרותה עם מסורות טקסטואליות שונות ועוד.

פרסומים נבחרים

ספרים:

גאולה תימנית ועבריות חדשה: על הרומן 'יעיש' לחיים הזז, רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ד.

הזז: סיפור, חיים, המכון למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (בהכנה לדפוס).

מאמרים ופרקים בספרים:

'דמה בן נתינה', בתוך: יואב אלשטיין, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי (עורכים), סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך ב', רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט, עמ' 214-183.

'פרה שומרת שבת', בתוך: יואב אלשטיין, אבידב ליפסקר ורלה  קושלבסקי (עורכים), סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך ב', רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט, עמ' 274-251.

'מעשה ברוריה', בתוך: יואב אלשטיין ואבידב ליפסקר (עורכים), סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך שלישי, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ג, עמ' 154-115.

'מות בלעם', בתוך: אבידב ליפסקר (עורך), סיפור עוקב סיפור: אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, כרך רביעי, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן (התקבל לפרסום).

"The Beruriah Incident: Tradition of Exclusion as a Presence of Ethical Principles", Pardes: Journal of the Association of Jewish Studies (Berlin) 20 (2014) pp. 99-116.

"בבל כפנטזיה, כתסביך וכממשות: על 'מפריח היונים לאלי עמיר", מכאן: כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית (התקבל לפרסום).

"שובו של המחבר: על 'פעמון ורימון' מאת חיים הזז", מחקרי ירושלים בספרות עברית כח (2015) (התקבל לפרסום).