ד"ר ורד מדר

זיכרון ומקום בספרי זיכרונות של גברים ונשים מתימן

חוקרת פולקלור, פוסט-דוקטורנטית ב"דעת המקום": המרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני. עבודת הדוקטורט שלי, שאושרה על ידי האוניברסיטה העברית בשנת 2011, "שירי נשים מתימן ליולדות וקינותיהן על מתים: טקסט, גוף וקול" הציגה מחקר מקיף על שירה המועברת בעל פה של נשים מתימן בהקשרן הריטואלי והתרבותי תוך התמקדות בתפיסות הגוף הנשי העולות מן השירים, הקינות ואופני הביצוע. הדיון התמקד בהיווצרותה של קהילת קול נשית ובכוחה המרפא עבור נשים.

מחקר הפוסט דוקטורט שלי "ספרי זיכרונות: חזרה אל מקום" עוסק בזיכרון ומקום בספרי זיכרונות של גברים ונשים מתימן. השאלות העומדות במרכזו של המחקר דנות ביחסים שבין כתיבה אוטוביוגרפית וכתיבה היסטורית כמו גם במעבר מתרבות אוראלית לכתובה ובאופן עיצובו של "טקסט אוראלי". ספרי הזיכרונות בהם אעסוק התפרסמו ברובם בשלושת העשורים האחרונים בישראל. מעצם היות ספרים אלה טקסט שנכתב בהווה ועוסק בעבר בא בהם לידי ביטוי חזק הדיאלוג שמקיימים הכותבים והכותבות ולמעשה קהילת המהגרים בין שני מרחבי הזמן והמקום הגאוגרפי-היסטורי והמדומיין.

 

 

פרסומים נבחרים

פרסומים אקדמיים:

With D. Schrire, "From Leipzig to Jerusalem: Erich Brauer, aJewish Ethnographer in Search of a Field", Naharaim 8 (1), 2014, pp. 91-119. (English

"שירת נשים תימנית: בין מוות ללידה", איגוד – מבחר מאמרים במדעי היהדות, כרך ג' "לשונות, ספרויות, אומנויות", ירושלים: האיגוד העולמי למדעי היהדות, 2008, עמ' 291-281. 

עם חזן-רוקם, ג., ושרירא, ד., "מ"מזרחים בישראל" ל"קולות מזרחיים": מכיבוש ההגמוניה לשינוי רדיקלי – מאבק חברתי, שיח אינטלקטואלים וחקר הפולקלור", תיאוריה ובקורת 29, 2006, עמ' 247-254.

"MA KHABAR and QUSSAT HANNAH: A Gendered Reading of Two Stories in the Culture of Yemenite Jewish Women", Nashim 11, 2006, pp. 84-104.

 "קינות נשים מתימן: טקסט בין קול לתנועה", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג', תשס"ה, עמ' 89-119. 

 "מה אמר לך המוות כאשר בא? קינות נשים מתימן בהקשרן התרבותי", פעמים 103, תשס"ה, עמ' 5-55.

פרסומים אקדמיים בספרים:

"Women’s Oral Laments: Corpus and Text – the Body in the Text", Lament in Jewish Thought, Institute for Jewish Studies, University of Antwerp, Ilit Ferber, Paula Schwebel (Eds.), 2014, 65-86. (English)

"מה בין סיפור יציאת מצרים לסיפור חנה ושבעת בניה בתרבות הנשים היהודיות בתימן", מטוב יוסף – ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, כרך שני – יהודי תימן תולדותיהם ואורחות חייהם, בעריכת א' אטינגר וד' בר-מעוז, חיפה: המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם אוניברסיטת חיפה, תשע"א, עמ' 270-241. [נוסח מורחב של הפריט בכתב העת Nashim]

"שמיעה ופרשנות בקהילת קול נשית", הדמיון הפרשני: דת ואומנות, אילנה פרדס, גלית חזן-רוקם, ירחמיאל כהן, רות הכהן-פינצ'ובר (עורכים), מאגנס: האוניברסיטה העברית, 2014, (בדפוס).

פרסומים אחרים:

"קינות נשים מתימן: שרשרת העברה בין דורית בהקשרה התרבותי", לאחותי: פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, בעריכת שלומית ליר, תל אביב: בבל, 2007, עמ' 245-227. 

"החיפוש אחר תחושה של בית", ארץ אחרת 36, 2006, עמ' 86-80. 

"קינות נשים מתימן: מקוננת אחת, שתי קינות: מקרה מבחן", הליכות קדם במשכנות תימן שלום סרי, ישראל קיסר (עורכים), תל אביב: אעלה בתמר, 2005, עמ' 205-180.